Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Ing. Davidem Matouškem a jeho obchodními partnery. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

I. Základní ustanovení

a) Provozovatelem těchto webových stránek je Ing. David Matoušek, IČ: 64853357.

b) Registrací potvrzuje zákazník svůj souhlas se zasíláním zpráv od provozovatele tohoto portálu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Zasílání lze kdykoli odhlásit přes odkaz obsažený v každém emailu nebo přímo na webových stránkách provozovatele.

II. Kupní smlouva

a) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky na webu provozovatele.

b) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky provozovatelem. Toto přijetí provozovatel neprodleně potvrdí zákazníkovi na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

c) Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

III. Odstoupení od smlouvy

a) Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

b) Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva, musí požadavek na odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

c) Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Náklady na přepravu vraceného zboží od kupujícího prodávajícímu nese kupující.

d) Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení záležitosti zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz.

e) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V opačném případě bude hodnota dárků odečtena od vracené kupní ceny.

f) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání formou dalšího nákupu.

g) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží platbu za objednané zboží a kupující nereaguje na potvrzení objednávky prodávajícím po dobu sedmi dnů od objednání zboží.

h) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V takovém případě bude provozovatel neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, přičemž k uzavření kupní smlouvy nedojde.

i) Pokud zboží není na skladě prodávajícího, či na skladě dodavatele, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o možném termínu dodání.

IV. Ceny a platby

a) Všechny ceny jsou smluvní.

b) Platební způsob je možno vybrat v průběhu objednávky.

V. Záruční podmínky

a) Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Dodací podmínky

Česká pošta

a) Zásilky dodáváme prostřednictvím České pošty.

b) Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.

b) Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je třeba reklamaci uplatnit přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

c) Zásilka je obvykle doručena do dvou dnů od odeslání.

U živých zvířat je možný pouze osobní odběr.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

a) Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

II. Délka záruky

a) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – záruka se pak nevztahuje na vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva). Na věci použité se nevztahuje záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím a tento na ně nebyl upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

III. Záruční podmínky

a) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: distria@ma24.info, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

c) Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla společnosti.

d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou. Náklady na přepravu k reklamaci od Kupujícího k Prodávajícímu nese Kupující. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

f) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a nevhodným zacházením či uskladněním.

g) Záruka se nevztahuje na živá zvířata.

IV. Způsob vyřízení reklamace

a) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

b) Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c) Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

c.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy:

c.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c.3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

d) V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

e) O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

f) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

g) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

h) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován emailem, který uvedl již při nákupu.

i) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2018 do odvolání. V případě změny jsou platné Obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu vzniku smluvního vztahu.